Boligsalgsrapport eller takst? 

I denne artikkelen skal vi se på forskjellene mellom boligsalgsrapport og takst. Som megler er det viktig å ha kjennskap til fagterminologien, slik at du informerer selger og kjøper på korrekt vis underveis i salgsprosessen. Om du er en megler med lang erfaring allerede, kan det likevel være greit å friske opp kunnskapen litt.  

En boligsalgsrapport og takstvurdering er av betydelig interesse for både selger og kjøper, så det er viktig å ha en klar forståelse av forskjellen mellom disse. Som megler forventes det at du opptrer i tråd med god meglerskikk, og dette inkluderer å «(…) ikke gi råd og anbefalinger om forhold eller på områder som de ikke behersker», jf. § 5, annet ledd, første punktum i NEFs etiske retningslinjer.  

Dersom du er usikker på noe om salgs- eller kjøpsprosessen, anbefaler vi at du kontakter din overordnede eller andre fagpersoner med kompetanse på meglerfeltet. Denne artikkelen er kun ment å gi generell veiledning.  

Hva er en boligsalgsrapport? 

En boligsalgsrapport dokumenterer forhold av byggteknisk karakter som er særlig relevant for kjøper og selger. Dette arbeidet utføres av takstmannen. Den byggtekniske tilstanden klassifiseres i fem ulike grader, avhengig av hvor stor svekkelsen er på den aktuelle bygningsmassen.  

I boligsalgsrapporten er det inkludert en tilstandsvurdering av eksempelvis boligens våtrom og ventilasjonsanlegg, tilstanden til det elektriske anlegget og takkonstruksjonen. Boligsalgsrapporten er et standardisert dokument fra Norsk takst, hvor takstmannens skjønnsmessige vurdering også inngår. De fem tilstandsgradene en bruker i en boligsalgsrapport er listet nedenfor.  

TG 0 – ingen avvik (fargekodet mørkegrønt) 
TG 1 – mindre eller moderate avvik (fargekodet lysegrønt) 
TG 2 – vesentlige avvik (fargekodet gult) 
TG 3 – stort eller alvorlig avvik (fargekodet rødt) 
TGIU – ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse (fargekodet grått)  
* tilstandsgradene er hentet fra Norsk takst sine nettsider.  

Boligsalgsrapporten er av stor verdi for både kjøper og selger. Det er ikke til å komme bort ifra at mange kjøpere er engstelige for å oppdage uforutsette feil ved boligen, og en slik rapport gir trygghet om at de mest sentrale delene av bygningsmassen er undersøkt og klassifisert. Selger har opplysningsplikt om boligen, jf. avhl. §§ 3-7 og 3-8.    

Selger er ansvarlig for feil og mangler vedkommende anses å ha kjent til ved boligen, hvorav den absolutte reklamasjonsfristen for kjøper er på fem år, jf. avhl. § 4-19, annet ledd. Det er ikke lovpålagt å legge ved en boligsalgsrapport ved salg, men det er en effektiv måte for selger å gardere seg mot mulige erstatningskrav på senere, da kjøper har en undersøkelsesplikt etter avhl. § 3-10.

dette må du huske på når du skal holde visning

Hva er en takstvurdering? 

En takstvurdering er i utgangspunktet en verdivurdering av boligen. Takstvurderingen sier, til forskjell fra boligsalgsrapporten, i utgangspunktet ikke noe om boligens tilstand. Det finnes flere ulike former for takstvurderinger, deriblant e-takst og verdi- og lånetakst.  

E-takst er en elektronisk verdivurdering av boligen, hvor verdifastsettelsen bygger på data om hvilke summer tilsvarende boliger er solgt for, I tillegg til at beliggenheten og boligens standard inngår i totalregnestykket. Denne formen for takstvurdering inkluderer imidlertid ingen tilstandsbefaring.   

Verdi- og lånetakst er en mer omfattende takstvurdering, hvor markedsverdien og lånetaksten fastsettes av en takstmann. Lånetaksten er konservativt estimert verdi på boligen, mens verditaksten antyder hvor mye boligen vil kunne selges for på markedet på takseringstidspunktet. Lånetaksten brukes av långiver for å fastsette hvor mye som kan innvilges av lån med boligen som sikkerhet.  

Ved en verdi- og lånetaksering foretar takstmannen også en enkel teknisk gjennomgang av boligen. Dersom selger ønsker en mer utfyllende gjennomgang, er en boligsalgsrapport absolutt veien å gå. Det essensielle her, er imidlertid å huske at en boligsalgsrapport og en taksering er to grunnleggende forskjellige vurderinger.  

på jakt etter bolig

Vi skriver meglertekst for deg!  

Enten du er eiendomsmegler eller privatperson, kan en god meglertekst hjelpe deg med å nå ut til potensielle interessenter og kjøpere. Vårt spesialfelt er boligannonser og salgsoppgaver. Annonsemarkedet er preget av støy, hvor godt språk er en sjelden vare.  

Våre tekstforfattere har lang erfaring med å skrive selgende tekster, og med deres solide språkføring, kan du føle deg trygg på at du entrer markedet med en tekst som skiller seg positivt ut i mengden.