Hva er PropTech?

Hva er PropTech? Dette er et spørsmål mange stiller seg selv, spesielt innad i eiendomsbransjen. Dagens teknologi byr på mange løsninger som effektiviserer og forenkler prosesser på tvers av ulike bransjer – også eiendomsbransjen.

I den forbindelse er PropTech helt sentralt. Vi skal nå se nærmere på hva PropTech er, og hvilke bruksområder det har.

Proptech

Dette er PropTech

Navnet PropTech er satt sammen av ordet «property», altså eiendom, og «technology», altså teknologi. Så, hva er PropTech egentlig? Enkelt forklart omhandler PropTech bruk av IT-teknologi i bygninger.

Målet med å bruke PropTech i eiendomsbransjen, er at både salg, kjøp og eiendomsdrifting skal bli mer effektivt – både for private og bedrifter.

Et eksempel på PropTech er teknologi som forenkler og effektiviserer salgsarbeid for eiendomsmeglere. Informasjonsteknologi til eiendomsbransjen kan imidlertid også optimalisere vedlikehold og forvaltning av eiendomsporteføljer for andre relevante aktører.

Merk deg at uttrykket PropTech også benyttes hyppig når det er snakk om såkalt smarthusteknologi, spesielt når det gjelder næringseiendom. Det er derfor vanskelig å besvare «hva er PropTech?» med et enkelt svar, siden svaret kan være så mangt!

Historien bak PropTech

Hva er historien bak PropTech? Selv om PropTech kanskje kan virke veldig nytt, har det faktisk eksistert i mange år allerede.

Eksperter snakker gjerne om tre ulike PropTech-perioder, populært kalt PropTech 1.0, 2.0 og 3.0. Her kan du se hva slags tjenester og teknologi som havner innunder de ulike variantene:

  • PropTech 1.0: Tjenester på internett som effektiviserte utleie og boligsalg (2007)
  • PropTech 2.0: Dataanalyse som sikrer spesialiserte og forbedrede tjenester til brukerne (2013)
  • PropTech 3.0: Ny og spennende teknologi, inkludert VR, droner og blokkjeder (2014)
Technology

Ulik former for PropTech-teknologi

Fenomenet PropTech blir drevet frem av en rekke ulike former for teknologi. Det kan være gunstig å gjøre seg bedre kjent med disse, spesielt om du arbeider i et eiendomsmeglerfirma.

Både IoT, VR, AR, AI, skybaserte løsninger og sensorteknologi spiller en stor rolle innenfor PropTech. La oss se nærmere på disse teknologiske løsningene!

Maskinlæring og kunstig intelligens

Ved bruk av teknologi som er tilkoblet internett, vil ofte store datamengder genereres. Disse bør optimalt sett bli analysert, slik at informasjonen fra ulike data kan komme til nytte i dagliglivet.

Dette kan man oppnå ved å bruke maskinlæring og kunstig intelligens (AI). Disse teknologiformene innebærer at maskiner forbedrer og utvikler seg selvstendig ved å håndtere data. Smart, ikke sant?

Virtuell virkelighet

Innad i eiendomsbransjen kan også utvidet virkelighet, altså AR, og virtuell virkelighet, også kjent som VR, være nyttige teknologiske hjelpemidler.

Med VR og AR kan brukere ha innvirkning og la seg påvirke av et miljø som er data-generert. Dette er kanskje mest kjent fra spillverdenen, men har også inntatt eiendomssektoren for fullt.

Sensorteknologi

Innen PropTech er sensorbasert teknologi helt grunnleggende. En sensor kan beskrives som teknologi som kan registrere og respondere på diverse former for stimulans. Eksempler på stimulans kan være bevegelse, lys, temperatur eller lignende.

Ved hjelp av sensorer kan både eiendomsforvaltere og dem som er ansvarlige for driften av eiendommer få en enklere hverdag. Dette fordi sensorer kan hente ut store mengder data på kort tid.

Diverse skybaserte løsninger

Sensorer, elektroniske enheter, systemer og lignende teknologi vil føre til at enorme mengder data blir generert. Disse dataene blir gjerne kalt for «big data», og blir typisk samlet i en såkalt datasjø. Du kan betrakte dette som et sted der alle data blir lagret i opprinnelig format.

Skybaserte løsninger kan deretter ta ut dataene som er samlet inn. Deretter kan informasjonen synliggjøres på et eget dashboard. Dette kan for eksempel gi nyttig innsikt for dem som driver med drift av bygninger.

Proptech

PropTech: Nyttig i mange situasjoner

Teknologiske løsninger kan utvilsomt forenkle og effektivisere eiendomsbransjen. Men hva er PropTech godt for, rent praktisk?

PropTech kan blant annet være nyttig når det er snakk om å effektivisere prosesser relatert til kjøp og salg av boliger. Teknologien kan også gjøre arbeidsdagen enklere for andre – som for eksempel driftsansvarlige. La oss se nærmere på noen eksempler der PropTech kommer til nytte!

En mer komfortabel hverdag for brukerne

Mange oppholder seg mye innendørs, enten det er på grunn av hjemmekontor eller kaldt vær utendørs. Derfor er det viktig å ha et godt inneklima, noe PropTech kan bidra til.

Ved hjelp av diverse sensorer kan man for eksempel utføre enkle målinger av alt fra radon og luftfuktighet, til CO2 i inneluften. Disse løsningene kan ha stor nytte, og trenger heller ikke å koste så mye.

Reduserte driftskostnader

Hva er PropTech sine nytteområder innen energibruk? Her til lands står bygninger for litt under halvparten av alt energiforbruket.

Ved hjelp av ulike sensorer kan man potensielt redusere driftskostnadene relatert til energiforbruk betraktelig. Dette kan blant annet oppnås ved hjelp av automatisk justering av varme, utlufting, belysning og lignende.

Teknologien kan gjerne ta utgangspunkt i antall mennesker som befinner seg i bygningen, så vel som adferden deres. Dette sikrer optimal bruk av strøm, døgnet rundt, og dermed lavere kostnader.

Bedre utnyttelse av areal

Sensorteknologi kan også være nyttig med tanke på utnyttelse av bygningens tilgjengelige areal. Med sensorer kan man enkelt oppdage hvor i bygningen mennesker befinner seg, og hvilke områder som blir brukt mest til ulike tidspunkter.

Når man får oversikt over personene i bygningen sitt bevegelsesmønster, kan man lettere konfigurere designet på fremtidige bygninger. Dette åpner også for en mer effektiv bruk av de tilgjengelige ressursene.

Vedlikehold av bygninger styrt etter behov

Hva er PropTech godt for når det kommer til vedlikehold av bygninger? Mye! Ved hjelp av datainnsamling og analyse kan man effektivisere arbeid relatert til vedlikehold.

Man kan for eksempel samle inn informasjon om tilstanden på anlegg og utstyr i bygningen. Ved å tolke disse dataene kan man enklere oppdage og ta hånd om eventuelle problemer på et tidlig stadium. Dette kan gjøre at man sparer mange reparasjonskostnader ved senere anledninger.

Proptech

PropTech er for alle

Avansert PropTech-teknologi har lenge vært forbeholdt store bedrifter med romslige budsjetter. I dag er imidlertid PropTech noe de fleste kan dra nytte av. Sensorer og lignende løsninger koster nå bare en brøkdel av hva det tidligere gjorde.

Likevel er det slik at majoriteten av bygninger her til lands er uten overordnede SD-systemer som hjelper eierne å ivareta daglig drift. Det finnes med andre ord mange bygninger i Norge som har et forbedringspotensial når det kommer til smart bruk av teknologi.

PropTech: Teknologisk innovasjon

PropTech kan betraktes som eiendomsteknologi, og kan omfatte alt fra skybaserte løsninger og sensorer, til VR og maskinlæring. Disse teknologiske løsningene for eiendommer kan bidra til en rekke fordeler, inkludert enklere vedlikehold og bedre utnyttelse av areal.

Som eiendomsmegler er det greit å ha en viss oversikt over PropTech, siden teknologien spiller en stadig større rolle i eiendomsbransjen. Mens du holder deg oppdatert på den siste teknologien, kan vi hjelpe deg med andre ting – som skriving av boligannonser og salgsprospekt.