Misfornøyd med takst?

Har du lest gjennom boligsalgsrapporten som gjelder boligen din, og funnet noen punkter du er uenig i? Eller har du gjort en grundig gjennomgang av boligen du akkurat har kjøpt og funnet feil eller mangler som ikke var oppgitt i prospektet? Da er du kanskje misfornøyd med takst!

Uansett hvilken rolle du har i salgsprosessen, så skal du ikke være misfornøyd med takst. Enten du er selger eller kjøper, så vil en mangelfull boligsalgsrapport føre til uheldige konsekvenser på et senere tidspunkt.

Men det fungerer altså sånn at om du er misfornøyd med takst, så er det din fulle rett å klage dette inn til den ansvarlige. Denne artikkelen vil inneholde nyttig informasjon for deg som lurer på hva du skal gjøre om du er misfornøyd med boligsalgsrapporten du holder i hendene. 

Takst vist med dokument

Hva er takst?

Takst er et av mange begreper som brukes i forbindelse med boligsalg. Dette er et begrep som brukes for å vise til prisen selger kan si seg villig til å selge boligen for.

Det kan også hende at du har hørt at et annet begrep som definert på samme måte. Og det er fordi det finnes mange synonymer, altså ord som viser til det samme, for takst. Et eksempler på slike synonymer er prisantydning.

En bolig kan selges til en pris både over og under takst. Det vanligste er imidlertid at en bolig går for mer enn taksten, da det er hovedpoenget med budrunden som kommer etter visningen.

Det blir budrunde etter enhver visning, om det er to eller flere som er interessert i salgsobjektet. Disse byr mot hverandre i budrunden, og en etter en melder seg av konkurransen etter hvert som de når smertepunktet sitt. Budgiveren som har budt mest ved budrundens slutt får kjøpe boligen. 

Mann som jobber med takst på PC

Det finnes to typer takst

Om du lurer på hvordan takst regnes ut, så kommer det an på hvilken type takst selger velger å benytte seg av. I dag er det vanlig å dele takst inn i to kategorier:

Forstørrelsesglass - fokus på takst

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten er en type takst som gir interessentene utfyllende informasjon om boligens tilstand. Dette er en rapport som inneholder informasjon om tilstandsgraden til hver enkelt del i boligen.

Tilstandsgraden bestemmes med utgangspunkt i tre forskjellige tilstandsgrader. Det er vanlig å bruke disse tilstandsgradene som utgangspunktene:

  • TG1
  • TG2
  • TG3

I den forbindelse er TG1 den beste tilstandsgraden det er mulig å få. Det betyr at TG3 betyr at de aktuelle delene bør byttes ut, mens TG2 havner et sted midt imellom. TG2 betyr med andre ord at den aktuelle delen har akseptabel standard, men at det sannsynligvis vil måtte byttes i fremtiden.

Om du ønsker å bruke minst mulig på takst og takstmann, så vil du kanskje være litt skeptisk på å få gjennomført en boligsalgsrapport. For det er ingen hemmelighet at dette er den taksttypen som koster mest.

Mann med kikkert ser på takst

Verdi- og lånetakst

Av og til kan det være aktuelt å bruke den andre taksttypen. Denne kalles verdi- og lånetakst, og er den taksttypen som ofte brukes i Oslo og området rundt. Årsaken er som regel at det er mange boliger som selges i Oslo til enhver tid, og at takstmennene har fullt opp med arbeid.

Denne taksttypen vil like fullt resultere i en rapport på lik linje som den andre taksttypen, men verdi- og lånetakst vil gi en rapport som er litt mindre detaljert.  

Verdi- og lånetakst er et kostnadseffektivt alternativ, i hvert fall i forhold til boligsalgsrapporten.

Pekefinger retter fokus på takst

Dette arbeidet må gjøres av en takstmann

Enten du ønsker å få utstedt en boligsalgsrapport eller gjennomført en verdi- og lånetakst, så er dette noe som må gjøres av en takstmann. Dette er med andre ord ikke noe du kan gjøre selv.

Før var det kun takstmann som kunne ta på seg slike arbeid, men i 2016 førte noen regelendringer til at også meglere kan gjennomføre taksering av bolig. Så her er du avhengig av en av dem.

Det kan være fristende å hoppe glatt over dette punktet, og før i tiden var det heller ikke påbudt å innhente slike rapporter i forkant av et salg. Men i 2015 ble det vedtatt at det ikke kunne være slik lenger. Og dermed er det ingen vei utenom.

Så om du skal selge boligen din, er du på pålagt å skaffe noen som kan gjøre en vurdering av boligen din. Og dermed være i stand til å utstede en boligsalgsrapport til deg.

Bolig med prosent og stjerner rundt som viser til takst

Hva gjør en takstmann?

Når du har kommet i kontakt med en takstmann som skal foreta seg en gjennomgang av boligen din, så blir dere enige om et tidspunkt for når takstmannen skal komme til boligen din. Takst forutsetter altså at takstmannen har vært hjemme hos deg.

Når takstmannen kommer hjem til deg, så skal vedkommende gå gjennom boligen din. Men det ligger naturligvis litt mer i det enn som så. Takstmannen skal vurdere boligen din ned til hver minste detalj, og det vedkommende oppdager danner grunnlaget for boligsalgsrapporten.

Hus med nøkler solgt på takst

Hvem skaffer takstmann?

Om du er på jakt etter en takstmann, så er det hovedsakelig to fremgangsmåter som kan benyttes her. Og det kommer i stor grad an på hvordan du velger å selge boligen din.

I 2021 er det mulig å selge bolig både ved hjelp av et meglerkontor eller gjennom privatsalg. Ved å engasjere et meglerkontor, så betaler du en megler for å ta seg av det meste av arbeidet, og det inkluderer å skaffe takstmann.

Før regelendringene i 2016 var det ofte slik at meglerkontorene hadde uavhengige takstmenn tilknyttet seg. Og at de leide inn disse til forskjellige oppdrag. Men etter at regelendringene trådte i kraft så kan også meglere gjennomføre takseringer.

Men som nevnt så kan du selge boligen din gjennom privatsalg. Det innebærer at det meste av ansvaret faller på dine skuldre. Du har ingen fagfolk å støtte deg på, og oppgaver som å finne takstmann er noe du må ta deg av selv.

Penger som gis ved boligsalg

Sørg for at takstmannen er sertifisert

Det å finne takstmann selv er imidlertid ikke bare-bare. I 2021 er det enkelt å si at man har den nødvendige kunnskapen som skal til, da det finnes mange ubeskyttede yrkestitler. Men takstmann er ikke et slikt yrke.

Å jobbe som takstmann krever både utdanning og at man er sertifisert. Og det er viktig å sjekke opp at informasjonen vedkommende oppgir faktisk stemmer.

Om du glemmer å gjøre dette, så kan det føre til uheldige konsekvenser for deg på et senere tidspunkt. En taksering gjort av en person som ikke er egnet for oppgaven kan føre til at boligen ikke blir solgt. Men skulle du være så heldig at den blir det, så kan kjøper klage på taksten senere.

Tre takstmenn lager takst med PC

Kan man klage på takst?

Har prosessen med å selge boligen din stoppet opp fordi takstmannen utformet en mangelfull boligsalgsrapport? Eller har vedkommende som kjøpte boligen din klaget etter å ha oppdaget at feil og mangler som ikke var oppgitt i boligsalgsrapporten? I begge tilfellene kan man klage på takst.

Om du har engasjert et meglerkontor til å ta seg av salget, så er det det aktuelle meglerkontoret du skal klage til. Men det er ikke fullt så enkelt om du har valgt å selge boligen din privat. Da skal klages leveres inn til en av Norges to takstorganisasjoner:

  • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (også kalt NITO Takst)
  • Norges Takseringsforbund

Men du hopper naturligvis ikke direkte til dette steget. Også det å være misfornøyd med takst, er en prosess som består av flere trinn. Det første trinnet er å ta kontakt med takstmannen som gjennomførte takseringen av boligen din. Og dette bør alltid gjøres skriftlig.

Selv om det er svært sjelden at dette skjer, så kan takstmannen nekte å behandle klagen din. Det er også en reell mulighet at klagen ikke når frem. Men hvis det er snakk om en stor feil, så bør du stå på ditt og gå videre til en av de ovenfornevnte takstorganisasjonene.

Sjekkliste for klaging på takst

Disse kan klage på takst

Det finnes ingen begrensninger på hvem som kan klage på takst.

Både selger og kjøper kan klage på takst, så det spiller ingen rolle hvilken rolle du har i salgsprosessen.

Verken selger eller kjøper skal la en useriøs takstmann komme unna med å gjøre slett arbeid.

Puslebrikker holdes av fire personer som arbeider med takst

Mange klager på dette

Det er mye som kan gå galt underveis i taksering av bolig. Men det er særlig tre ting som har vist seg å gå igjen når folk er såpass misfornøyd med takst at de går til steget om å klage på den.

Måling av boligareal

Mange velger å klage på målingen som har blitt gjort av boligarealet. I praksis er dette noe som føre til vidt forskjellige resultater, om du velger å få gjennomført to takseringer, men av forskjellige takstmenn.

Ettersom det ikke finnes noen fasit på hvordan man gjennomfører en måling av arealet i en bolig, så er det ikke uvanlig at resultatene er forskjellige. På grunn av mangelen på en faktisk fasit, så baserer en boligsalgsrapport seg på den enkelte takstmannens skjønnsmessige vurdering i svært stor grad.

Måling av boligareal tar utgangspunkt i alle rommene i boligen, men kun av boligens primærrom. Og det er dette som kan by på utfordringer.

Eksempelvis om boligen inneholder en kjellerstue, så kan dette rommet regnes som et primærrom av en takstmann, men ikke av en annen. Og det vil føre at man sitter igjen med to forskjellige regnestykker. 

Dokument og kalkulator for utregning av takst

Ordbruk i boligsalgsrapporten

Det er også mulig å klage på ordene som blir brukt i boligsalgsrapporten. Men dette er som regel en type klage som kommer en stund etter at boligsalget har funnet sted.

Når takstmannen utformer en boligsalgsrapport, er det viktig at vedkommende formulerer seg riktig. Eller presiserer hva de mener med de forskjellige formuleringene, da takstmann, selger og kjøper kan ha forskjellige definisjoner av det samme begrepet.

Et klassisk eksempel på dette er imidlertid at takstmann har rangert en del av boligen til TG2. Det vil si at den aktuelle delen trenger noe oppgradering, men når kjøper begynner på oppussingen viser det seg at TG3 ville vært en mer presis beskrivelse.

Takstmann jobber med takst på PC

Skjulte mangler

Det er ikke uvanlig at kjøpere klager på skjulte mangler. Og dette er som regel et resultat av boligsalgsrapporten fremstår mangelfull etter at kjøper har gått grundigere til verks.

Eksempelvis om takstmann har rangert en del som TG1 eller TG2, og så viser det seg å være helt feil. Da er kjøper i sin fulle rett til å klage på takst.

Enighet om takst uttrykkes ved håndhilsing

Derfor er det vanskelig å klage på takst

Generelt sett er det vanskelig å klage på takst. Og årsaken ble også nevnt ovenfor, og det er fordi det ikke finnes en fastsatt mal takstmenn skal gå etter når de gjennomfører takseringer.

En takstmann kan vurdere en del til TG2, mens en annen ville rangert det som TG3. Og siden det i stor grad dreier seg om skjønnsmessige vurderinger, så kan det være vanskelig å fastslå hvem som har gjort feil i det aktuelle tilfellet.

Men selv om det kan se ut som at det er vanskelig å klage, så skal du ikke være redd for å klage om du mener at det er noe ved boligsalgsrapporten som er feil. Uansett hva utfallet blir, så får dere i hvert fall ryddet opp i misforståelsen!