Tilstandsanalyse av byggverk

En tilstandsanalyse av byggverk gir et innblikk i et byggs tilstand ved et gitt tidspunkt. Dette er blant annet relevant ved kjøp og salg av eiendom. Tilstandsanalysen sikrer at potensielle kjøpere av boligen får et bedre beslutningsgrunnlag.

Når du skal selge en bolig, vil en tilstandsanalyse av byggverk også forhindre at tvister og konflikter oppstår. Uten en tilstandsrapport vil det nemlig være vanskelig for kjøper å oppdage enkelte mangler ved boligen. Tilstandsanalysen gir rett og slett økt trygghet for alle parter.

Tilstandsanalyse med sjekkliste

Hva er en tilstandsanalyse av byggverk?

En tilstandsanalyse av byggverk er viktig både med tanke på verdivurdering, vedlikeholdsplanlegging og taksering. Analysen gir innblikk i bygningens standard og tilstand, og lages på grunnlag av befaring i boligen. Det er en takstperson som står bak rapporten.

Analysen vil blant annet gradere byggets ulike bestanddeler med tilstandsgrader. Disse baseres på et gitt referansenivå som er forhåndsdefinert. Ulike deler av bygningen, som tak og vinduer, har en gitt levetid. I en tilstandsanalyse av byggverk vil det også oppgis konsekvensgrader og risikonivå.

Når en tilstandsanalyse av byggverk utføres, er det ikke nødvendigvis bare teknisk tilstand som vurderes. Også støy, inneklima, utforming (planløsning) og energiforbruk er relevant. Ved å ha kunnskap om boligens tilstand, blir det enklere å for kjøperen å vurdere salgsobjektet.

En tilstandsanalyse er med andre ord veldig nyttig å ha, siden deg gir innsikt i boligens standard. Det er ikke obligatorisk med tilstandsanalyse, men det anbefales på det sterkeste at du har en likevel.

NS 3600 standard tilstandsanalyse for boligsalgsrapport

Ulike standarder: NS 3424 og NS 3600

Tilstandsanalyse av byggverk baseres på standarden NS 3424 for bygg, som igjen danner grunnlaget for NS 3600. NS 3600 er den gjeldende standarden som benyttes ved teknisk tilstandsanalyse i forbindelse med boligsalg.

Standardene forteller takstmannen hvordan tilstandsanalysen skal utføres, og sørger for at alla analyser har samme grunnlag. Standardene sier også noe om hvordan tilstanden skal vurderes. Ved bruk av NS 3424, tilstandsanalyse av byggverk, rangeres byggverket etter følgende tilstandsgrader:

  • TG 0: Ingen mangler eller symptomer
  • TG 1: Svake symptomer eller mindre mangler
  • TG 2: Middels sterke mangler eller symptomer
  • TG 3: Kraftige symptomer (brukes når utskiftning av bygningsdeler er nødvendig)

TG 0 og TG 1 får fargen grønn, og symboliserer at det ikke er nødvendig å iverksette umiddelbare tiltak. TG 2 er gul, mens TG 3 er rød. Sistnevnte krever utbedring.

Tilstandsanalyse av byggverk

Når benyttes TGUI i tilstandsanalyse?

Det kan også oppgis «TGUI» i en tilstandsanalyse av byggverk. Dette betyr at bygningsdelen ikke er undersøkt. I de aller fleste tilstandsanalyser vil man se denne benevnelsen.

At noe ikke ble undersøkt kan for eksempel skyldes at bygningsdelen ikke er synlig eller tilgjengelig for befaring. TGUI er gjerne relevant for vannrør, drenering og byggets fundamenter.

Boligsalg med tilstandsanalyse av byggverk

Skal du selge bolig?

Ved boligsalg er det lurt å kunne dokumentere boligens standard. Med en tilstandsanalyse av byggverk etter NS 3600, kan man sikre god nok dokumentasjon. Før boligen legges ut for salg, vil en takstmann befare boligen. Dette resulterer i en rapport som legges ved i salgsoppgaven.

I salgsoppgaven vil potensielle kjøpere kunne lese gjennom tilstandsrapporten. Salgsoppgaven inneholder også mye annen nyttig informasjon om boligen, og er viktig for god markedsføring. Det samme gjelder boligannonsen, som bør gjenspeile boligens gode kvaliteter.

Tekst for boligsalg med tilstandsanalyse

Få hjelp med boligannonsetekst og salgsoppgave

Når du skal selge en bolig er en tilstandsanalyse av byggverk viktig å ha. Tilstandsanalysen er en rapport som gir verdifull informasjon om standarden på ulike bygningsdeler. Dette kan for eksempel være vinduer, dører, vegger og tak.

Tilstandsanalysen er en viktig del av salgsoppgaven, som også inneholder andre opplysninger om boligen. Ved boligsalg er det viktig å sikre at salgsoppgaven og boligannonsen er informativ, men samtidig selgende. Dette er noe vi kan hjelpe deg med.

Kontakt Din Meglertekst i dag, og motta ferdigskrevne annonser og salgsoppgaver!